Rozhodnutí Rady města Olomouce ze začátku března letošního roku o úpravě a aktualizaci sazeb nájmů a pachtů přináší po několika měsících jednání jasný efekt. Komplexní reformou smluv k využití zemědělských pozemků se podaří zvýšit příjem města o statisíce korun.

Na základě úpravy sazeb pachtovného probíhala jednání se zemědělci, aby mohly být stávající smlouvy upraveny dle nových podmínek. Nová koncepce totiž nabídla několikastupňový model, který má zjednodušit zemědělským subjektům jejich fungování při hospodaření.

Nově si tedy mohli zemědělci zvolit, zda mají zájem o tzv. generální souhlas s podpachtem (tedy že mohou dát předmětný pozemek do užívání třetí osobě bez souhlasu propachtovatele, tj. města) a také jakou požadují výpovědní dobu (jednoletou nebo pětiletou). Na základě této volby se pak sazba upravuje na 2,2 % až 4 % z průměrné jednotkové ceny zemědělských pozemků dle příslušné vyhlášky.

„Ve většině případů si zemědělské subjekty ze stávající jednotné sazby ve výši 1 % zvolily varianty smluv se sazbami ve výši 3,7 % a 4 %. Reforma se týká více než tisícovky pozemků, zvýšení příjmu města z těchto pozemků proto počítáme řádově ve statisících,“ uvádí majetkoprávní náměstek primátora Filip Žáček.

Zemědělská půda na Hané a v okolí Olomouce se všeobecně považuje za vysoce kvalitní, město jako propachtovatel zemědělské půdy by tyto kvality samozřejmě rádo zachovalo. Nové smlouvy proto i nadále obsahují klauzuli, která stanoví pachtýři povinnost hospodařit na půdě způsobem založeným na střídání plodin a hnojení organickou hmotou ve dvouletých a čtyřletých cyklech podle fyzikálních vlastností půdy s přihlédnutím ke způsobu hospodaření a nárokům pěstovaných rostlin.

Zároveň nový systém otevírá prostor pro obnovu rozoraných polních cest. „Konkrétně to může být případ polní cesty na katastru Nedvězí, která vede k nedalekému biotopu. Na realizaci tohoto opatření jsme se v tomto případě již dohodli,“ vysvětluje náměstek Žáček. V případě, že bude chtít město jako vlastník některé rozorané polní cesty obnovit a opravit, bude povinností pachtýře při obnově cest s vlastníkem spolupracovat.

Zdroj text a foto: www.olomouc.eu

Pole