Milí čtenáři,
statutární město Olomouc vnímáme jako přirozené kulturní, duchovní, vzdělanostní a hospodářské centrum Olomouckého kraje, metropoli střední Moravy a turistickou bránu do celého regionu.

Občanům města se zavazujeme, že při svých politických rozhodnutích budeme vždy dbát o to, aby v popředí našeho zájmu byla Olomouc, coby město přívětivé a bezpečné pro život všech generací. Budeme usilovat o město otevřené podnikatelským aktivitám, jež nebudou zatěžovat životní prostředí, o město s hodnotným veřejným prostorem, o město univerzitní, o město atraktivní pro návštěvníky z České republiky i z celého světa.

Úkolem koalice pro bezpečnou a prosperující Olomouc bude vytvářet podmínky pro spokojený život našich spoluobčanů, naplňovat principy otevřené komunální politiky, stabilizovat městský rozpočet, sestavit střednědobý plán investic, zpracovat koncepci trvale udržitelné městské mobility a nastavit podmínky pro účelné a efektivní čerpání evropských dotací v novém programovacím období.

S důrazem na propojující se aglomeraci měst Olomouce, Prostějova a Přerova budeme usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti a investičně podnikatelských aktivit.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor statutárního města Olomouce

 

Občanům vstřícné město

 1. Zajistíme transparentní zveřejňování smluv.
 2. Chceme přehledný rozklikávací rozpočet.
 3. Zabezpečíme on-line přenosy z jednání zastupitelstva města.
 4. Zavedeme „dny otevřených dveří“ na radnici.
 5. Budeme organizovat veřejné diskuse ke klíčovým tématům života města.

Zodpovědné hospodaření

 1. Provedeme audit majetku města.
 2. Budeme odpovědně hospodařit, zaměříme se na zajištění každodenních potřeb života občanů.
 3. Naší prioritou je účelné využití dotací pro rozvoj města.
 4. Zaměříme se na intenzivní přípravu na nové plánovací období Evropské unie.
 5. Ve spolupráci s poslanci a senátory budeme usilovat o posílení daňových příjmů města.

Komfortní a bezpečná doprava

 1. Vyvineme tlak na realizaci východního obchvatu města.
 2. Zavedeme bezplatnou přepravu seniorů nad 70 let a zvýhodněné roční jízdenky.
 3. Zasadíme se o rekonstrukci stávajících tramvajových tratí v centru města.
 4. Prodloužíme tramvajovou trať na Nové Sady a do Slavonína.
 5. Zlepšíme podmínky pro parkování v centru i v okrajových částech města.
 6. Zajistíme pravidelnou rozpočtovou podporu opatřením na posílení bezpečnosti cyklistů i pěších a budování nových cyklostezek.
 7. Zpracujeme plán udržitelné městské mobility.

Moderní a kvalitní vzdělávání

 1. Rozšíříme podporu mateřských škol zřizovaných městem i ostatními subjekty.
 2. Budeme pokračovat v modernizaci základních škol.
 3. Posílíme spolupráci s olomouckými vysokými školami.
 4. Zlepšíme stravování v mateřských a základních školách.
 5. Na školách podpoříme výchovu k uplatnitelnosti na trhu práce, kurzy finanční a právní gramotnosti a kurzy kybernetické bezpečnosti dětí.

Kultura, sport a volný čas

 1. Zpřístupníme školní hřiště veřejnosti a vybudujeme další dětská hřiště i venkovní sportoviště pro dospělé (workout parky).
 2. Zajistíme pravidelnou a efektivní grantovou podporu organizacím působícím v oblastech sportu, kultury, volného času dětí a mládeže i dobrovolným hasičům.
 3. Zachováme odpovídající podporu Moravskému divadlu, Moravské filharmonii, Knihovně města Olomouce a zoo Olomouc.
 4. Podpoříme nezbytnou opravu zimního stadionu.
 5. Budeme rozvíjet tradici Vánočních trhů, Svátků města, Dnů evropského dědictví, Olomouckého půlmaratónu a dalších úspěšných aktivit.

Bezpečná Olomouc pro všechny

 1. Zintenzivníme spolupráci Městské policie Olomouc s Policií České republiky a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
 2. Budeme podporovat jednotky sborů dobrovolných hasičů.
 3. Obnovíme a vybudujeme moderní a bezpečné přechody pro chodce.
 4. Soustředíme se na podporu projektů v oblasti prevence kriminality a právně-bezpečnostní ochrany občanů.
 5. Prosadíme redukci počtu heren a regulaci hazardu.

Více pracovních míst

 1. Zlepšíme komunikaci mezi samosprávou a podnikateli.
 2. Podpoříme spolupráci magistrátu a městských společností s úřadem práce v oblasti zaměstnanosti.
 3. Naší prioritou je podpora rozvoje podnikatelských zón.
 4. V rámci strategie ITI vytvoříme podmínky pro čerpání dotací ke zvýšení konkurenceschopnosti firem olomouckého regionu.
 5. Podpoříme aktivity vysokých škol a podnikatelů v oblasti inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe.

Rozvoj města a protipovodňová ochrana

 1. Podpoříme a budeme iniciovat koncepční a urbanisticky hodnotné změny územního plánu s důrazem na potřeby města.
 2. Zasadíme se o zkvalitnění veřejného prostoru v centru, na sídlištích i v okrajových částech města.
 3. Zaměříme se na obnovu rozária a pietních míst.
 4. Ve spolupráci s Povodím Moravy dokončíme protipovodňová opatření v centru města s důrazem na začlenění řeky do jeho života.
 5. Připravíme návrhy protipovodňových úprav v okrajových částech města.

Dostupné sociální služby a zdravotní péče

 1. Ustavíme funkci ombudsmana pro seniory.
 2. Zaměříme se na rozvoj prorodinné politiky města.
 3. Podpoříme činnost klubů seniorů a sociálně-právní pomoc seniorům.
 4. Zpracujeme analýzu zdravotních rizik na území Olomouce a budeme spolupracovat s Univerzitou Palackého a dalšími subjekty na preventivních zdravotních programech.
 5. Zpracujeme koncepci sociálního bydlení.
 6. Budeme pokračovat v projektu Bezbariérová Olomouc.
 7. S využitím Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce nastavíme základní síť sociálních služeb pro efektivní a transparentní financování formou grantů.

Zelenější a čistší Olomouc

 1. Podpoříme ekologické formy dopravy.
 2. Rozšíříme možnosti nakládání s odpady s důrazem na podmínky pro třídění.
 3. Zachováme podporu ekologické výchovy a činnosti Centra ekologických aktivit Sluňákov.
 4. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého a dalšími subjekty podpoříme projekty oživení městských parků.
 5. Ve spolupráci s komisemi městských částí doplníme zeleň do vybraných lokalit města.
 6. Přijmeme opatření ke snížení znečištění ovzduší.

Olomouc turistická

 1. Podpoříme možnost venkovního posezení i v zimním období.
 2. Zavedeme WiFi zdarma na Horním náměstí.
 3. Zasadíme se o rozvoj kongresové turistiky a výstavnické činnosti.
 4. Podpoříme projekty propagující Olomouc jako unikátní pevnostní město s hodnotnými památkami.
 5. Budeme podporovat rozvoj církevní turistiky.

Sebevědomé městské části

 1. Posílíme roli komisí městských částí.
 2. Zaměříme se na komunikaci mezi občany a zástupci samosprávy s využitím moderních informačních technologií.
 3. Budeme podporovat společenské a kulturní akce v jednotlivých městských částech.
 4. Prohloubíme spolupráci vedení města s komisemi městských částí.