Zastupitelé města Olomouce na svém prosincovém jednání schválili dokument, který se zabývá dlouhodobým plánem hospodaření s vybraným nemovitým majetkem města, a to v období do roku 2018. Schválená koncepce přiblíží občanům záměry města, které má v příštích letech v nakládání s konkrétními nemovitostmi.

Jsou zde zařazeny primárně objekty, které jsou svěřeny do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s., a jedná se zejména o vybrané pozemky a stavby pro bydlení, pozemky a stavby s vysokou kulturní společenskou hodnotou (například domy na území městské památkové rezervace) a objekty občanské vybavenosti a takové, které slouží k zajištění nějaké sociální služby (například domy s pečovatelskou službou).

Primárním cílem této koncepce je jasné definování postojů, které bude samospráva zastávat při nakládání s nemovitým majetkem. „Chceme tak veřejnost seznámit s našimi záměry pro příští roky a uvést přehled majetku, který je s ohledem na svou historickou hodnotu pro obyvatele a potřeby dalšího udržitelného rozvoje města určen k dlouhodobému ponechání v komunálním vlastnictví, a takový, u kterého se předpokládá zcizení z majetku města, tedy prodej, směna nebo darování,“ vysvětluje náměstek primátora města Olomouce Filip Žáček. Současně koncepce respektuje základní vizi samosprávy ponechat si do budoucna ve vlastnictví odpovídající počet bytových jednotek z celkového bytového fondu na území města, tak aby se mohlo město aktivně podílet na zajištění jednoho z důležitých sociálních práv člověka, kterým je právo na bydlení.

Koncepce uvádí několik možností, jak město Olomouc plánuje nakládat s vybranými nemovitostmi:

1. Nemovité věci ve vlastnictví města, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji, směně nebo darování.

2. Nemovité věci, zejména objekty s nebytovými prostory, které lze prodat, směnit nebo darovat pouze za splnění určitých podmínek.

3. Nemovité věci určené k prodeji, směně nebo darování.

„Oceňuji, že byla na této koncepci nalezena shoda napříč celým zastupitelstvem. Jsem přesvědčen o tom, že krok, kterým olomoucká samospráva navenek deklaruje, které nemovitosti by s ohledem na svůj význam pro obyvatele města měly dlouhodobě zůstat v jeho majetku, je určitě krokem správným směrem,“ říká náměstek Žáček.

 

Zdroj: www.olomouc.eu

Foto Olomouc