V oblasti dopravy jsme hovořili o rekonstrukci stávajících tramvajových tratí v centru města. Jak si stojíme dnes?

Zastupitelstvo města Olomouce dne 14. 9. 2015 schválilo odůvodnění veřejné zakázky na rekonstrukci komunikace 1. máje, kdy se jedná o komplexní rekonstrukci dané ulice včetně tramvajové tratě v úseku od náměstí Republiky po hotel Palác v rozsahu 115 mil. korun bez DPH. Bezmála 50 mil. korun bude hrazeno dotačními prostředky z tzv. Švýcarských fondů a zbylá částka je alokována v návrhu investičního rozpočtu na rok 2016. Dle připravovaného střednědobého investičního plánu by v roce 2017, bude-li možné čerpat prostředky z ITI, byla realizována komplexní rekonstrukce ulice 8. května včetně tramvajové tratě, a to s předpokládaným nákladem ve výši 95 mil. korun bez DPH.

Klíčovým tématem dopravy bylo také prodloužení tramvajové tratě na Nové Sady a do Slavonína. Jak si stojíme s tímto projektem?

Na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 14. 9. 2015 bylo schváleno zadání souboru změn č. I Územního plánu Olomouc, jehož součástí je i zakotvení II. a III. etapy tramvajové tratě v územně plánovací dokumentaci coby veřejně prospěšné stavby. V současné době probíhají jednání s vlastníky nemovitostí dotčených II. etapou výstavby tramvajové tratě tak, aby mohly být pokud možno v průběhu roku 2016 dořešeny majetkoprávní vztahy. Rada města Olomouce rovněž schválila dostavbu tramvajové tratě jako jednu ze svých priorit, které bude uplatňovat v operačním programu Doprava. V návrhu investičního rozpočtu na rok 2016 jsou alokovány prostředky na zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby v návaznosti na získání územního rozhodnutí pro II. etapu. Rovněž jsou vyčleněny prostředky na dokumentaci pro územní rozhodnutí pro III. etapu tramvajové tratě.

Slibovali jsme více parkovacích míst zejména na sídlištích. Jak se nám daří naplňovat tuto prioritu?

V roce 2015 byly nebo budou do konce roku realizovány následující investiční akce, které vedly k navýšení počtu parkovacích míst v jednotlivých městských částech: akce „Werichova – parkovací stání“ s náklady ve výši 2,8 mil. korun, kde vzniklo 44 parkovacích míst a devět podélných stání před domy; akce „Povel – obytná zóna – revitalizace a regenerace sídliště RC3/1“ s náklady ve výši 15,6 mil. korun, kde vzniklo 48 nových parkovacích míst. Na rok 2016 připravujeme vybudování nových parkovacích míst v okolí Tererova náměstí v Neředíně, v ulici Za Vodojemem na Nové Ulici, na Werichově ulici nebo v ulici Na Letné na Lazcích.

Deklarovali jsme zájem o modernizaci základních škol. Co se nám podařilo za největší investice v této oblasti?

V roce 2015 byly nebo budou do konce roku realizovány následující investiční akce v dané oblasti: akce „ZŠ Nemilany – společně do školy“ s náklady ve výši 26 mil. korun, kde byla vybudována nová tělocvična, výdejna stravy a modernizovány učebny i zázemí pro žáky a učitele; akce „ZŠ a MŠ Demlova – nové oddělení MŠ Petřkova“ s rozpočtovými náklady ve výši 3,4 mil. korun; akce „MŠ Dělnická – odstranění statických poruch“ s rozpočtovými náklady ve výši 1,2 mil. korun; akce „ZŠ Komenium 8. května – nové oddělení MŠ“ s rozpočtovými náklady ve výši 2,9 mil. korun; hřiště na ZŠ Řezníčkova a Nedvědova se souhrnnými rozpočtovými náklady ve výši 9,7 mil. korun. Investujeme rovněž nemalé finanční prostředky do budování nových oddělení mateřských škol, abychom byli schopni reagovat na vzrůstající poptávku v jednotlivých městských částech.

Jedním z klíčových témat pro nás bylo vytvoření bezpečných cest pro pěší, cyklisty i hendikepované.

Toto téma vedle pravidelné rozpočtové podpory na rozvoj sítě cyklostezek úzce souvisí také s problematikou přechodů pro chodce, která byla v průběhu uplynulých měsíců často diskutována. Pomyslným symbolem letošního rozpočtového roku byly přechody na ulici Střední Novosadská zrušené v závěru roku 2014. Ty se již dnes dokončují a v řádu dnů by měly být předány veřejnosti. Na rok 2016 navrhujeme investovat do vybudování klíčových přechodů zhruba 10 mil. korun, což je více než dvakrát tolik, kolik se investovalo meziročně do přechodů v uplynulých letech. V investičním rozpočtu chceme vytvořit v rámci této sumy také tzv. balíkovou položku, ze které bychom vykrývaly potřeby, které vyvstanou ještě v průběhu roku.

Naším silným tématem bylo také zavedení bezplatné přepravy seniorů nad 70 a zvýhodněné roční jízdenky v MHD. Jak se nám podařilo tento slib naplnit?

Olomoučané mohou již dnes využívat celoroční zvýhodněnou jízdenku. Od 1. prosince bude zaveden tzv. „Kapka pas“, zrušen pololetní Senior Pas a snížena cena ročního Senior Pasu. Po půl roce fungování výhod zavedených pro seniory nad 70 let při cestování v MHD Olomouc jsme celou situaci vyhodnotili a přistoupili ke změnám. Reagujeme tak zároveň na podněty občanů z obcí a měst, kteří mají trvalé bydliště mimo Olomouc, i na stanovisko České obchodní inspekce. Úprava tarifu zóny 71 Olomouc spočívá: 1. v zavedení tzv. Kapka Pasu v ceně 300 korun za rok pro držitele zlaté Janského plakety, tedy pro všechny bez omezení. Tato částka odpovídá dnešní úhradě dárců. Dnes si dárce s trvalým bydlištěm v Olomouci zakupuje čtvrtletní občanskou jízdenku ve výši 900 korun a přijímá kompenzaci od statutárního města Olomouce prostřednictvím DPMO ve výši 825 korun, hradí tedy 75 korun za čtvrtletí, což je 300 korun za rok. 2. ve výrazném snížení ceny ročního Senior Pasu z dnešních 300 Kč za rok, v tarifu zóny 71 pro všechny osoby bez omezení, na částku 20 korun za rok.

Pohled na budovu magistrátu